„Értéket teremtett Mihályfalva a szoboravatással"

2019. Szeptember 20.

2000. szeptember 17-én avatták fel Bocskai István szobrát városunkban, ez volt az első köztéri szobor a Széchenyi tér zöldövezetében. Az eseményt Kovács Rozália helytörténész eleveníti fel.

Az adományozólevél, egy korabeli újságcikk, illetve Bocskai fejedelem és a felavatott szobor

Az adományozólevél, egy korabeli újságcikk, illetve Bocskai fejedelem és a felavatott szobor

 „Hitünknek, lelkiismeretünknek és  régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük”, mondta Bocskai István, erdélyi magyar fejedelem, akinek 2000. szeptember 17-én avatták fel szobrát városunkban. Ez volt az első köztéri szobor a Széchenyi tér zöldövezetében, mely Lavotha Géza sárospataki szobrászművész  alkotása és ajándéka településünknek.

         Még 1999. április 27-én  Lavotha Géza ezt írja a városnak címzett ajándékozó levelében: „Érmihályfalva lakosságának tisztelettel és szeretettel felajánlom és ajándékozom az általam alkotott Bocskai Istvánt ábrázoló mellszobrot, amelyet magam készítettem műkőből.” 

         Az avató ünnepségen a helybeliek mellett több hazai meghívott, valamint magyarországi és felvidéki vendég vett részt. „Értéket teremtett Mihályfalva a szoboravatással, ezeket az értékeket óvni kell és meg kell tartani”, mondta Székelyhidi Ágoston, a magyar kormány küldötte beszédében.

Torda Imre   polgármester szerint: „Bocskai István fejedelem korát meghaladva próbált már akkor békességben élni mind a magyar királyi állammal, mind a román fejedelemségekkel (…), megnyitva az utat a további fejlődés felé.”

Az ünnepi beszédek, a fejedelem történelmi szerepének méltatása után a szobor talapzatán elhelyezték a kegyelet virágait.

                   

                                       Bocskai István (1557-1606)

                                erdélyi fejedelem 1605-1606 között

                               „Édes és dicső a hazáért meghalni.”                        

                                                    (Bocsai István jelszava)

         Középbirtokos családból származott. A bécsi udvarban volt apród, majd visszatért Erdélybe.

 1592-től váradi kapitány és a törökellenes párt egyik vezéralakja lett.

         1595-ben Bocskai István  fővezérlete alatt az erdélyi és havasalföldi haderő nagy győzelmet aratott a török seregen. Az ígért császári segítség elmaradása miatt azonban Erdély egyedül nem tudott a töröknek ellenállni és a fejedelemség területe csatatérré vált. Amikor 1602-ben tiltakozott Basta tábornok rémuralma ellen, két évig Prágában tartották. A kiábrándult Bocskai bihari birtokaira vonult vissza.

Bocskai István hosszú vívódás után hajlandó volt Erdély felszabadításáért együttműködni a törökkel. Bethlen Gábor a bujdosók nevében fölkelésre buzdította hívta Bocskait, aki megnyerte a hajdúkat és segítségükkel   1604 okt. 15-én Álmosdnál szétszórták  a császári csapatokat. A zsoldosoktól sokat szenvedett jobbágyok is Bocskai mellé álltak, majd csatlakoztak hozzá a magyarországi rendek is. Az 1605-ben  Szerencsen tartott országgyűlés Magyarország fejedelmévé választotta. A török szövetséget kötött Bocskaival sőt királyi koronát ajánlott neki, ezt azonban visszautasította.

         Bocskai egyik mondása: „Akarjuk pedig az életünket oly helyen és okokért elfogyatnunk, az kivel hite, nemzete és hazája  szerető emberek örök emlékezeti megmaradhat.”

         Az 1606-ban megkötött Bocskai által közvetített zsitvatoroki béke a 15 éves török háborúnak véget vetett. Egyre romló egészségi állapota miatt Bocskai politikai végrendeletet készített, amelyben a független Erdély fönntartásának fontosságára hívta föl a figyelmet.

„ Tudjuk azt, hogy a mi nemzetségünknek több hazája ennél soha nem lészen s nincsen is, más minékünk az övét  nem adja.” Ez volt utolsó sóhaja, amikor győzelmeinek tetőpontján megmérgezték. 1606 december 29-én halt meg Kolozsváron, sírhelye Gyulafehérváron van.   Halálát kortársai is mérgezésnek tulajdonították.

                        Kovács Rozália

   Felhasznált irodalom:

Dukrét Géza: Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében Nagyvárad 2012, Bocskai István szobra 218.oldal

Érmihályfalván felavatták Bocskai szobrát, Bihari Napló 2000 szeptember 18 Dérer Ferenc és Rencz Csaba írása

Méltóságteljes történelmi nap, Bihari Napló 2000 szept.19 Rencz Csaba

Átirat a Polgármesteri Hivatalnak 1999.ápr.27                 Karotha Géza szobrászművész Sárospatak írása

Bihari Napló 2000 szept. 16-17 Bocskai szobor a főtéren Dérer Ferenc cikke.

„Akikre nem volt méltó a világ” Képek a keresztyénség történetéből írta Révész Imre Kolozsvár 1921, Minerva irodalmi és nyomdai műintézet, 94.oldal.

Ki kicsoda a történelemben?  Laude kiadó Győr, 55.oldal Bocskai István.További cikkek

Fent: az emlékmű és annak tervrajza; lent: az avatási ünnepség résztvevőinek egy része, illetve egy akkori újságcikk

A XX. század hőseinek és áldozatainak emlékműve

2019. Október 4.

Éppen 15 éve avatták fel városunkban a XX. század hőseinek és áldozatainak emlékművét. Kovács Rozália helytörténész eleveníti fel az akkori történéseket.

Az 1956-os emlékmű

2019. Október 11.

A helyi emlékhelyeket felleltározó sorozatában Kovács Rozália helytörténész ezúttal a 13 évvel ezelőtt, 2006. októberében felavatott '56-os emlékművet mutatja be, röviden felelevenítve a megtorlások érmihályfalvi áldozatainak életútjait is.

A képeken: fent balra a gyémántlakodalomkor készült fotó, mellette Fráter Béla 65 évesen egy Debrecenben készült képen; lent balra gróf Rhédey Júlia, jobbra egy újabb fotó a gyémántlakodalom alkalmából

Újabb adalékok, képek az "Egy grófi esküvő 1855-ből" című írásunkhoz

2019. Augusztus 9.

Kovács Rozália helytörténész újabb adatokra és fotókra bukkant Fráter Béla és gróf Rhédey Júlia 1855-ben tartott esküvőjéről. Ezeket adja közre alább.

A Gencsy-címer

Gencsy Zsigmond, Rákóczi "mezei hadainak ezeredes-főkapitánya"

2019. Július 29.

Ki volt Gencsy Zsigmond? Amit életéről tudunk, az összefonódik a szabadságharccal és adalékul szolgál városunk történetéhez is. Kovács Rozália helytörténész írása.

 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: