Anunț concurs Inspector, clasa I, grad profesional asistent

                                                                                                                                                               Publicat în data de 19 decembrie 2019

                                                                          A N U N Ț

        

                Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor, Calea Revoluției nr.2 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului  dezvoltare urbană, cadastru și agricultură din aparatul de specialitate al Primarului orașului Valea lui Mihai    

                   Concursul se va organiza la sediul Primăriei orașului Valea lui Mihai.

                   Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

                   Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de execuție temporar vacantă sunt:

                   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  agronomie sau specializarea

                      administrație publică;

                  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

 

                   Perioada de desfășurare a concursului este:

                         - dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției și pe cel al A.N.F.P., respectiv în perioada 19.12.2019-07.01.2020;  

                        - selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare în termen de 5 zile  de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

                        -  proba scrisă în data de 20 ianuarie 2020, ora 10,00

                        -  proba de interviu programat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

   

         Bibliografie concurs:

1.  Constituţia României;

2.   O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ - Partea III: Titlul III, Titlul IVși Titlul V art.105 -164 și art.195 – 200, Partea VI: Titlul I și Titlul II și Partea VII;

3. O.G. nr. 28/ 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificîrile și completîrile ulterioare;

5. Ordinul nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordinul nr. 208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;

8. Ordinul nr. 2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului – ANEXA Nr.1;

 

              Atribuţiile postului sunt prevăzute în anexa ataşată prezentului anunţ.

 

              Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

-        formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform formularului atașat;

-         curriculum vitae, model comun european;

-        copia actului de identitate;

-        copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

-        copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 -      copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului -  modelul stabilit de Ministerul Sănătăţii;

-     cazierul judiciar;

-     declaraţia pe propria răspndere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, conform formularului atașat, după caz;

-        dosar plic

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

                   Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

                   - adresa de corespondență : Valea lui Mihai,  Calea Revoluției Revoluției nr. 2, Compartiment Resurse Umane

                   - telefon : 0259/355216, - fax: 0259/355933

                   - adresa de e-mail: magyar.anna@valealuimihai.ro

                   - persoana de contact : Magyar Anna – inspector superior – Compartiment Resurse Umane.

 

Csatolt dokumentumok

File Rövid leirás
Rezultatele finale
REZULTATELE LA PROBA INTERVIU
Rezultatul selecției dosarelor
Atributii
Formular de înscriere
Adeverința model
rezultatele la proba scrisa 20,01,2020
 
 
Fogyasztóvédelmi problémákat kérjük jelezzék a következő címen:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Minden jog fenntartva ©
Érmihályfalva város önkormányzata
Hosted by: